O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.9. Usuwanie powtarzających się wierszy

Problem

Dysponujemy plikiem dziennika, wynikiem zapytania wykonanego na bazie danych bądź innym plikiem lub łańcuchem z powtarzającymi się wierszami. Chcemy usunąć wszystkie powtarzające się wiersze poza jednym, korzystając z edytora tekstu lub innego podobnego narzędzia.

Rozwiązanie

Istnieje wiele programów (w tym polecenie uniq dostępne w systemie UNIX oraz cmdlet Windows PowerShell Get-Unique), które mogą nam pomóc w eliminowaniu powtarzających się wierszy w pliku lub łańcuchu. W poniższych podpunktach prezentujemy trzy rozwiązania wykorzystujące wyrażenia regularne, dzięki którym można zrealizować to zadanie w nieskryptowym edytorze tekstu z obsługą operacji przeszukiwania i zastępowania (na podstawie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required