5.12. Obcinanie początkowych i końcowych znaków białych

Problem

Chcemy usunąć z łańcucha początkowe i końcowe znaki białe.

Rozwiązanie

Dla prostoty i możliwie dużej szybkości tego rozwiązania należy użyć dwóch wyrażeń — usuwających znaki białe odpowiednio z początku i końca przetwarzanego łańcucha:

  • ^\s+

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak (tryb dopasowywania symboli ^ i $ do znaków podziału wiersza musi być wyłączony)

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

  • \s+$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak (tryb dopasowywania symboli ^ i $ do znaków podziału wiersza musi być wyłączony)

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Wystarczy zastąpić dopasowania znalezione przez oba powyższe wyrażenia ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.