O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.16. Dopasowywanie adresów IPv4

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch reprezentuje prawidłowy adres IPv4 w notacji 255.255.255.255. Chcemy też dysponować mechanizmem konwersji tego adresu na 32-bitową liczbę całkowitą.

Rozwiązanie

Wyrażenie regularne

Proste wyrażenie regularne sprawdzające poprawność adresu IP:

  • ^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Bardziej restrykcyjne wyrażenie regularne sprawdzające poprawność adresu IP:

  • ^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]
    [0-9]?)$
    • Opcje wyrażenia regularnego:

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required