7.16. Dopasowywanie adresów IPv4

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch reprezentuje prawidłowy adres IPv4 w notacji 255.255.255.255. Chcemy też dysponować mechanizmem konwersji tego adresu na 32-bitową liczbę całkowitą.

Rozwiązanie

Wyrażenie regularne

Proste wyrażenie regularne sprawdzające poprawność adresu IP:

  • ^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Bardziej restrykcyjne wyrażenie regularne sprawdzające poprawność adresu IP:

  • ^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]
    [0-9]?)$
    • Opcje wyrażenia regularnego:

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.