O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.17. Dopasowywanie adresów IPv6

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch reprezentuje prawidłowy adres IPv6 w notacji standardowej, skróconej i (lub) mieszanej.

Rozwiązanie

Notacja standardowa

Dopasowujemy adres IPv6 w notacji standardowej, złożonej z ośmiu słów 16-bitowych reprezentowanych przez liczby szesnastkowe i oddzielonych dwukropkami (na przykład 1762:0:0:0:0:B03:1:AF18). Początkowe zera w poszczególnych liczbach są opcjonalne.

Sprawdza, czy cały przetwarzany tekst reprezentuje adres IPv6 zapisany w notacji standardowej:

  • ^(?:[A-F0-9]{1,4}:){7}[A-F0-9]{1,4}$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python

  • \A(?:[A-F0-9]{1,4}:){7}[A-F0-9]{1,4}\Z

    • Opcje wyrażenia regularnego: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required