O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.9. Odnajdywanie słów w ramach komentarzy XML-a

Problem

Chcemy odnaleźć wszystkie wystąpienia słowa TODO w ramach komentarzy (X)HTML-a i XML-a. Na przykład w poniższym łańcuchu chcielibyśmy dopasować tylko drugie wystąpienie słowa TODO:

  • To wystąpienie słowa "TODO" nie należy do komentarza, ale już następne wystąpienie
     wchodzi w skład komentarza. <!-- TODO: Wymyśl jakiś lepszy komentarz na potrzeby tego przykładu. -->

Rozwiązanie

Problem ten można rozwiązać na przynajmniej dwa sposoby, z których każdy ma swoje wady i zalety. Pierwsza strategia (patrz poniższy podpunkt „Rozwiązanie dwuetapowe”) polega na odnajdywaniu komentarzy za pomocą zewnętrznego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required