8.9. Odnajdywanie słów w ramach komentarzy XML-a

Problem

Chcemy odnaleźć wszystkie wystąpienia słowa TODO w ramach komentarzy (X)HTML-a i XML-a. Na przykład w poniższym łańcuchu chcielibyśmy dopasować tylko drugie wystąpienie słowa TODO:

  • To wystąpienie słowa "TODO" nie należy do komentarza, ale już następne wystąpienie
     wchodzi w skład komentarza. <!-- TODO: Wymyśl jakiś lepszy komentarz na potrzeby tego przykładu. -->

Rozwiązanie

Problem ten można rozwiązać na przynajmniej dwa sposoby, z których każdy ma swoje wady i zalety. Pierwsza strategia (patrz poniższy podpunkt „Rozwiązanie dwuetapowe”) polega na odnajdywaniu komentarzy za pomocą zewnętrznego ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.