Blokada oczekiwania na poziomie serwera

Blokada oczekiwania może wystąpić albo na poziomie serwera, albo silnika magazynu danych[133]. (Blokady na poziomie aplikacji także mogą stanowić problem, ale skoncentrujemy się na MySQL).

Sam serwer MySQL stosuje kilka rodzajów blokad. Jeżeli zapytanie oczekuje na blokadę na poziomie serwera, można się o tym przekonać, przeglądając dane wyjściowe polecenia SHOW PROCESSLIST. Oprócz blokad na poziomie serwera, każdy silnik magazynu danych obsługujący blokady na poziomie rekordu, np. InnoDB, implementuje własne blokady, przynajmniej tak było w trakcie pisania książki. W MySQL 5.0 i wcześniejszych serwer jest nieświadomy tego rodzaju blokad, a one są z reguły ukryte przed użytkownikami i administratorami bazy ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.