Blokady oczekiwania w silnikach magazynów danych

Usuwanie problemów z blokadami na poziomie serwera może być znacznie łatwiejsze niż z blokadami silnika magazynu danych. Takie blokady różnią się w poszczególnych silnikach, a same silniki mogą nie dostarczać żadnego sposobu ich poznania. W dodatku skoncentrujemy się przede wszystkim na blokadach InnoDB, ponieważ obecnie to najpopularniejszy silnik magazynu danych implementujący własne blokady.

Blokada oczekiwania InnoDB

Silnik InnoDB udostępnia pewne informacje dotyczące blokad w danych wyjściowych polecenia SHOW INNODB STATUS. Jeżeli transakcja oczekuje na blokadę, będzie wyświetlona w sekcji TRANSACTIONS danych wyjściowych polecenia SHOW INNODB STATUS. Jeśli np. w jednej sesji zostaną wydane ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.