Dlaczego warto używać silnika Sphinx?

Silnik Sphinx może na wiele różnych sposobów uzupełniać aplikację bazującą na MySQL, poprawiając wydajność, tam gdzie MySQL nie jest dobrym rozwiązaniem, i dodając funkcje, których MySQL po prostu nie oferuje. Oto niektóre typowe sytuacje, w których warto skorzystać z silnika Sphinx.

  • Szybkie, efektywne, skalowalne wyszukiwanie pełnotekstowe.

  • Optymalizacja warunków WHERE w indeksach o niskim poziomie selektywności lub kolumnach bez indeksów.

  • Optymalizacja zapytań ORDER BY ... LIMIT N oraz GROUP BY.

  • Równoległe generowanie zbiorów wynikowych.

  • Skalowanie w górę oraz w dół.

  • Agregowanie partycjonowanych danych.

W poniższych podrozdziałach zostaną omówione wszystkie wymienione sytuacje. Jednak przedstawiona lista ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.