Dostrajanie zachowania operacji I/O w MySQL

Kilka opcji konfiguracyjnych wpływa na sposób, w jaki MySQL synchronizuje dane na dysku oraz przeprowadza odzyskiwanie danych. Opcje te mogą także mieć istotny wpływ na wydajność serwera, ponieważ powodują zaangażowanie kosztownych operacji I/O. Ich ustawienie to również rodzaj kompromisu między wydajnością a bezpieczeństwem danych. Jeżeli programista jest w stanie podjąć ryzyko, że zapis w rzeczywistości nie jest przeprowadzany na trwałym nośniku, może zwiększyć poziom współbieżności i (lub) zredukować czas związany z oczekiwaniem na wykonanie operacji I/O. Programista samodzielnie powinien zadecydować o poziomie ryzyka, który będzie dla niego akceptowalny.

Dostrajanie operacji I/O w MyISAM

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.