Kolumny danych wyjściowych polecenia EXPLAIN

Dane wyjściowe polecenia EXPLAIN zawsze mają takie same kolumny (z wyjątkiem polecenia EXPLAIN EXTENDED dodającego kolumnę filtered w MySQL 5.1 i polecenia EXPLAIN PARTITIONS dodającego kolumnę partitions). Różnice dotyczą liczby rekordów i treści znajdującej się w rekordach. Jednak w celu zachowania maksymalnej przejrzystości prezentowanych przykładów nie zawsze będą zawierały wszystkie kolumny.

W kolejnych punktach zostanie przedstawione znaczenie każdej kolumny znajdującej się w danych wyjściowych polecenia EXPLAIN. Warto pamiętać, że rekordy w danych wyjściowych są umieszczane w kolejności faktycznie stosowanej przez MySQL podczas wykonywania fragmentów zapytania. To nie zawsze będzie taka sama ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.