Kopiowanie plików

Efektywne wykonanie zadania kopiowania plików może przedstawiać się następująco.

  1. (Opcjonalna) kompresja danych.

  2. Wysłanie plików do drugiego komputera.

  3. Dekompresja plików w ich lokalizacji docelowej.

  4. Weryfikacja, czy pliki nie zostały uszkodzone w wyniku procesu kopiowania.

Autorzy przeprowadzili testy wydajności różnych metod osiągnięcia powyższych celów. W pozostałej części dodatku zostanie pokazane, w jaki sposób przeprowadzono te testy oraz jak autorzy znaleźli najszybszy sposób kopiowania plików.

Przy wielu celach omówionych w książce, np. tworzeniu kopii zapasowej, programista powinien rozważyć, w którym komputerze przeprowadzać operację kompresji. W przypadku posiadania sieci o dużej przepustowości można kopiować nieskompresowane ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.