Kwestie związane z serwerem WWW

Apache to najpopularniejsze oprogramowanie serwera WWW dla aplikacji sieciowych. Sprawdza się doskonale w wielu zadaniach, ale jego błędne zastosowanie może spowodować zużywanie ogromnej ilości zasobów. Najczęstszym problemem jest utrzymywanie jego procesów przez zbyt długi okres czasu i stosowanie połączenia różnych celów zamiast przeprowadzenia oddzielnej optymalizacji do każdego rodzaju zadania.

Apache jest zazwyczaj używany w konfiguracji „prefork” wraz z włączonymi modułami mod_php, mod_perl i mod_python. W takiej konfiguracji każde żądanie otrzymuje własny proces. Skrypty PHP, Perl i Python mogą być bardzo wymagające, nierzadko mogą potrzebować po 50 lub nawet 100 MB pamięci. Po zakończeniu przetwarzania ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.