MySQL w środowisku chroot

Uruchomienie serwera w środowisku chroot generalnie znacznie poprawia ogólne bezpieczeństwo w systemie z rodziny Unix. Wynika to z faktu utworzenia izolowanego środowiska, w którym pliki poza podanym katalogiem nie są dostępne. W ten sposób, jeśli nawet w serwerze zostanie znaleziona i wykorzystana luka bezpieczeństwa, potencjalne szkody będą ograniczone do plików znajdujących się w danym katalogu, czyli z reguły jedynie plików należących do określonej aplikacji.

Jeżeli aplikacja MySQL ma działać w środowisku chroot, trzeba rozpocząć albo od kompilacji serwera z kodu źródłowego, albo rozpakować i zainstalować pakiet binarny dostarczony przez MySQL AB. Wielu administratorów takie właśnie postępowanie uznaje za coś naturalnego, ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.