Narzędzia interfejsu

Narzędzia interfejsu pomagają w wykonywaniu zapytań, tworzeniu tabel i użytkowników oraz przeprowadzaniu innych rutynowych zadań. W podrozdziale zostaną ogólnie opisane najpopularniejsze narzędzia służące do wymienionych celów. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie lub prawie wszystkie zadania, do których przeznaczone są te narzędzia, można wykonać za pomocą zapytań lub poleceń SQL. Omawiane w podrozdziale narzędzia są po prostu wygodniejszym sposobem realizacji zadań, pomagają w unikaniu pomyłek oraz przyśpieszają pracę.

Narzędzia graficzne MySQL

Firma MySQL AB rozprowadza zestaw narzędzi graficznych obejmujących MySQL Query Browser, MySQL Administrator, MySQL Migration Toolkit oraz MySQL Workbench. Wszystkie są dostępne ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.