Narzędzia monitorowania

Monitorowanie MySQL to temat niemal zasługujący na własną książkę: to ogromne i skomplikowane zadanie, z wieloma aplikacjami posiadającymi odmienne wymagania. Jednak autorzy mogą zwrócić uwagę czytelnika na pewne lepsze narzędzia i zasoby poświęcone temu tematowi.

„Monitorowanie” jest jednym z tych określeń, które ludzie przeciążają wieloma różnymi znaczeniami, zakładając, że każdy wie, o czym mowa. Jednak z doświadczenia autorów wynika, że większość aplikacji na bazie MySQL wymaga przeprowadzania odmiennych rodzajów monitorowania.

Skoncentrujemy się na nieinteraktywnych oraz interaktywnych systemach monitorowania. Monitorowanie nieinteraktywne zwykle opiera się na zautomatyzowanym systemie, który przeprowadza pomiary ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.