Narzędzia MySQL

Kilka narzędzi wypełniło lukę w funkcjach dostarczanych przez serwer MySQL, a to są towarzyszące im narzędzia wiersza poleceń. W podrozdziale zostanie omówionych kilka z nich.

Proxy MySQL

Projekt MySQL Proxy został opracowany i jest utrzymywany przez firmę MySQL AB, dostępny na licencji GPL i prawdopodobnie w przyszłości będzie rozprowadzany wraz z serwerem MySQL. W czasie pisania tej książki prace nad nim trwają krócej niż rok, ale posuwają się bardzo szybko[129]. Informacje na temat projektu można znaleźć w sekcji Community witryny http://www.mysql.com, a dokumentacja znajduje się w podręczniku użytkownika MySQL.

Podstawową koncepcją jest aplikacja stanu rozumiejąca protokół klient-serwer MySQL oraz umiejscowiona między ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.