Obsługa indeksu oraz tabeli

Po utworzeniu tabel z prawidłowymi typami danych i dodaniu indeksów praca nadal nie została ukończona: wciąż trzeba obsługiwać tabele i indeksy w celu zagwarantowania ich sprawnego działania. Trzy główne cele obsługi tabel to: wyszukiwanie i naprawianie uszkodzeń, obsługa odpowiednich danych statystycznych indeksu oraz ograniczanie poziomu fragmentacji.

Wyszukiwanie i naprawa uszkodzeń tabeli

Najgorszą sytuacją, jaka może się przydarzyć tabeli, jest jej uszkodzenie. W silniku magazynu danych MyISAM ma to miejsce podczas awarii systemu. Jednak wszystkie silniki mogą doświadczyć uszkodzenia indeksu związanego z uszkodzeniem sprzętu komputerowego, wewnętrznymi błędami bazy danych MySQL bądź systemu operacyjnego. ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.