Ogólny opis

Na początek zostanie przedstawiona używana terminologia oraz omówione pewne kwestie, o których należy pamiętać podczas planowania rozwiązań z zakresu tworzenia kopii zapasowej i procesu odzyskiwania, a także potencjalne wymagania tych rozwiązań. Następnie zostanie przedstawiony ogólny opis różnych technologii i metod służących do tworzenia kopii zapasowej oraz przywracania i odzyskiwania danych po wystąpieniu awarii. Wreszcie będą omówione niektóre z dostępnych narzędzi do tworzenia kopii zapasowej, a rozdział zostanie zakończony przedstawieniem sposobu zbudowania własnych narzędzi obsługi kopii zapasowej.

Terminologia

Przed przejściem dalej warto jasno zdefiniować niektóre kluczowe pojęcia. Czytelnik prawdopodobnie często słyszał ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.