Ogólny opis architektury

Sphinx to samodzielny zestaw programów. Oto dwa główne programy.

indexer

Program, który pobiera dokumenty ze wskazanego źródła (np. wyniki zapytania MySQL) i na ich podstawie tworzy indeks pełnotekstowy. Jest to zadanie działające w tle, które witryny zwykle regularnie uruchamiają.

searchd

Demon serwujący zapytania wyszukiwania z indeksów zbudowanych przez program indexer. Zapewnia aplikacjom obsługę w trakcie ich działania.

Dystrybucja Sphinx zawiera również rodzime API klienta searchd dla wielu języków programowania (podczas pisania książki dla języków PHP, Python, Perl, Ruby i Java) oraz SphinxSE, klienta zaimplementowanego jako silnik magazynu danych, który obsługuje rozszerzenia i jest dostępny dla MySQL 5.0 i nowszych. ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.