Ograniczenia optymalizatora zapytań MySQL

Podejście MySQL, określane mianem „wszystko jest złączeniem zagnieżdżonych pętli”, stosowane podczas wykonywania zapytań nie jest idealnym rozwiązaniem optymalizacji każdego rodzaju zapytań. Na szczęście, istnieje tylko niewielka liczba sytuacji, w których optymalizator zapytań MySQL się nie sprawdza. Zazwyczaj możliwe jest wówczas ponowne napisanie zapytań, aby działały znacznie efektywniej.

Podpowiedź

Informacje przedstawione w tym podrozdziale mają zastosowanie do wersji serwera MySQL dostępnych w trakcie pisania książki, czyli do wersji 5.1 MySQL. Niektóre z omówionych zapytań prawdopodobnie zostaną złagodzone lub całkowicie usunięte w przyszłych wersjach serwera. Część została już poprawiona i umieszczona ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.