Optymalizacja określonego rodzaju zapytań

W podrozdziale zostaną przedstawione wskazówki dotyczące optymalizacji określonego rodzaju zapytań. Większość tych zagadnień została szczegółowo omówiona w innych częściach książki, ale autorzy chcieli utworzyć listę najczęściej spotykanych problemów optymalizacji, do której można łatwo powracać.

Większość wskazówek przedstawionych w podrozdziale jest uzależniona od wersji serwera i może być nieaktualna w przyszłych wersjach MySQL. Nie ma żadnego powodu, aby pewnego dnia sam serwer nie uzyskał możliwości przeprowadzania niektórych bądź wszystkich z wymienionych optymalizacji.

Optymalizacja zapytań COUNT()

Funkcja agregująca COUNT() i sposób optymalizacji zapytań wykorzystujących tę funkcję to prawdopodobnie ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.