Przykłady praktycznej implementacji

Każdą z omówionych powyżej funkcji zaimplementowano w środowisku produkcyjnym. W kolejnych punktach zaprezentowano kilka rzeczywistych implementacji silnika Sphinx, pokrótce omówiono witryny oraz pewne szczegóły dotyczące implementacji.

Wyszukiwanie pełnotekstowe na witrynie Mininova.org

Popularny silnik wyszukiwania plików torrent, czyli witryna Mininova.org, stanowi czysty przykład zoptymalizowania wyszukiwania pełnotekstowegp. Silnik Sphinx zastąpił kilka serwerów podległych MySQL, używających wbudowanych w MySQL indeksów pełnotekstowych, które nie były w stanie poradzić sobie z obciążeniem. Po zastosowaniu silnika Sphinx obciążenie serwerów znacznie spadło i obecnie przeciętne obciążenie mieści się ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.