Replikacja i planowanie pojemności

Operacje zapisu zazwyczaj stanowią wąskie gardło replikacji i trudno je w niej skalować. Podczas planowania pojemności serwerów podległych trzeba przeprowadzić poprawne obliczenia matematyczne, aby wiedzieć, jaką powinny mieć pojemność. Bardzo łatwo wówczas o popełnienie błędów.

Przykładowo zakładamy, że obciążenie wynosi 20% operacji zapisu i 80% operacji odczytu. Aby ułatwić obliczenia matematyczne, zastosujemy ogromne uproszczenia i uznamy za prawdziwe następujące stwierdzenia.

  • Zapytania odczytu i zapisu wymagają takiego samego nakładu pracy.

  • Wszystkie serwery są identyczne i pozwalają na obsługę dokładnie tysiąca zapytań w ciągu sekundy.

  • Serwery główne i podległe mają dokładnie takie same charakterystyki ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.