Stan systemu operacyjnego

System operacyjny używany przez czytelnika prawdopodobnie zawiera narzędzia pozwalające na monitorowanie działania i systemu, i osprzętu. W podrozdziale zostaną przedstawione sposoby używania dwóch powszechnie stosowanych narzędzi, czyli iostat i vmstat [73]. Jeżeli system operacyjny nie zawiera żadnego z nich, prawdopodobnie został wyposażony w inne o podobnym działaniu. Celem autorów nie jest uczynienie czytelnika mistrzem w posługiwaniu się narzędziami iostat lub vmstat, ale po prostu wskazanie, na co zwracać uwagę podczas prób diagnozowania problemów z użyciem tego rodzaju narzędzi.

Oprócz wymienionych narzędzi, system operacyjny może zawierać inne, takie jak mpstat lub sar. Jeżeli czytelnik jest zainteresowany monitorowaniem ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.