Strategie przeprowadzania testów wydajności

Istnieją dwie podstawowe strategie przeprowadzania testów wydajności: test wydajności aplikacji jako całości bądź wyizolowanie jedynie MySQL. Te dwie strategie są znane pod nazwami pełny test wydajności lub test pojedynczego komponentu. Istnieje również kilka powodów, dla których warto dokonywać pomiaru wydajności całej aplikacji zamiast jedynie MySQL.

  • Testowana jest cała aplikacja łącznie z serwerem WWW, kodem aplikacji oraz bazą danych. Takie rozwiązanie jest użyteczne, ponieważ nie trzeba przejmować się wyłącznie wydajnością bazy danych MySQL, ale można skoncentrować się na wydajności całej aplikacji.

  • Baza danych MySQL nie zawsze jest wąskim gardłem aplikacji i test wydajności całej aplikacji wyraźnie ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.