Szczegóły kryjące się za replikacją

Po omówieniu pewnych podstaw dotyczących replikacji możemy nieco bardziej zagłębić się w temat. Zaczniemy od przyjrzenia się sposobowi działania replikacji oraz poznania jej słabych i mocnych stron. Następnie przejdziemy do bardziej zaawansowanych opcji konfiguracyjnych replikacji.

Replikacja na bazie poleceń

MySQL 5.0 i wcześniejsze wersje obsługują jedynie replikację na bazie poleceń (nazywaną również replikacją logiczną). Jest to rozwiązanie dość rzadko spotykane w świecie baz danych. Zasada działania replikacji bazującej na poleceniach polega na rejestracji każdego polecenia powodującego zmianę danych w serwerze głównym. Kiedy serwer podległy odczytuje zdarzenia z dziennika przekazywania i wykonuje ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.