Szyfrowanie danych

W aplikacjach przechowujących poufne dane, np. dokumenty bankowe, może się okazać, że dane trzeba przechowywać w postaci zaszyfrowanej. W ten sposób użycie ich przez nieupoważnione do tego osoby będzie bardzo trudne, nawet jeśli zyskają fizyczny dostęp do serwera. Pełne omówienie tematów powiązanych z algorytmami i technikami szyfrowania leży poza zakresem tematycznym tej książki. W podrozdziale ogólnie przyjrzymy się jednak kilku kwestiom z tym związanych.

Ukrywanie haseł

W mniej wrażliwych aplikacjach może występować potrzeba ochrony dużo mniejszej ilości informacji, np. haseł dostępu do bazy danych dla innej aplikacji. Hasła naprawdę nie powinny być przechowywane w postaci zwykłego tekstu, a więc bardzo często są szyfrowane ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.