Terminologia

Pierwszym krokiem jest jasne zrozumienie koncepcji. Podczas przypadkowych konwersacji użytkownicy często używają pojęć, takich jak „skalowalność” i „wydajność”, jak synonimów, choć pojęcia te oznaczają zupełnie co innego. Poniżej przedstawiono definicje kluczowych terminów wykorzystywanych w rozdziale.

Wydajność

Możliwości aplikacji w osiągnięciu pewnych celów, takich jak pożądany czas udzielenia odpowiedzi, poziom przepustowości lub wszelkie inne miary omówione w Rozdział 2.

Możliwości aplikacji

Całkowite obciążenie, które aplikacja może obsłużyć. Więcej informacji na temat „obciążenia” znajduje się w dalszej części podrozdziału.

Skalowalność

Możliwości aplikacji w zachowaniu poziomu wydajności, kiedy staje się ona coraz większa ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.