Urządzenia Storage Area Network oraz Network Attached Storage

Urządzenia Storage Area Network (SAN) oraz Network Attached Storage (NAS) są powiązanymi ze sobą, ale bardzo odmiennymi sposobami dołączania do serwera zewnętrznych urządzeń magazynowania danych. Urządzenie SAN udostępnia interfejs na poziomie bloku, który serwer widzi jako podłączony bezpośrednio, podczas gdy urządzenie NAS udostępnia protokół bazujący na pliku, taki jak NFS lub SMB. Urządzenia SAN są zazwyczaj podłączane do serwera za pomocą protokołu FCP (ang. Fibre Channel Protocol) lub iSCSI, podczas gdy urządzenia NAS są podłączane za pomocą standardowego połączenia sieciowego.

Storage Area Networks

Zalety używania SAN obejmują m.in. elastyczniejsze zarządzanie przestrzenią ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.