W jaki sposób zorganizowana jest książka?

W książce zostało poruszonych wiele skomplikowanych zagadnień. Poniżej przedstawiono wyjaśnienie, w jaki sposób połączono je ze sobą w kolejności ułatwiającej naukę.

Ogólny opis

Rozdział 1, został poświęcony na omówienie podstawowych zagadnień — czyli tematów, które trzeba poznać przed przejściem do kolejnych. Zanim użytkownik będzie w stanie efektywnie używać bazy danych MySQL, na początek musi poznać sposób jej organizacji. W rozdziale wyjaśniono architekturę MySQL oraz przedstawiono kluczowe informacje dotyczące silników magazynu danych. Zawarte w nim wiadomości pozwalają na szybkie rozpoczęcie pracy nawet wtedy, kiedy czytelnik nie zna podstaw relacyjnych baz danych łącznie z transakcjami.

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.