Rozdział 11. Mniejsze wykorzystanie pamięci RAM

Pytania, na jakie będziesz w stanie udzielić odpowiedzi po przeczytaniu rozdziału

  • Dlaczego należy używać mniej pamięci RAM?
  • Dlaczego narzędzia numpy i array lepiej nadają się do przechowywania zbiorów liczb?
  • W jaki sposób zbiory tekstowe mogą być efektywnie przechowywane w pamięci RAM?
  • Jak przy użyciu tylko jednego bajta możliwe jest obliczanie (w przybliżeniu!) do wartości 1076?
  • Czym są filtry Blooma i dlaczego mogą być potrzebne?

O używanej pamięci RAM rzadko się myśli do momentu, aż jej zabraknie. Jeśli dojdzie do tego podczas skalowania kodu, może się to okazać nagłym elementem blokującym. Możliwość umieszczenia w pamięci RAM komputera większej ilości danych oznacza mniej komputerów ...

Get Wysoko wydajny Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.