Rozdział 3. Modułowość architektury

Wtorek, 21 września, 09.33

To było w tej samej sali konferencyjnej, co setki razy wcześniej, ale dzisiaj panowała inna atmosfera. Zupełnie inna. Gdy wszyscy się zebrali, nie prowadzili ze sobą żadnych krótkich rozmów. Zapanowała całkowita cisza, tego rodzaju martwa cisza, jaką można by przeciąć nożem. Tak, biorąc pod uwagę temat spotkania, jest to naprawdę właściwe odniesienie.

Szefowie firmy i sponsorzy projektu awaryjnej aplikacji, której zespół operatorów systemu używa do obsługi zgłoszeń, spotkali się z jej architektami, Addisonem i Austenem. Celem zebrania było poznanie przez architektów wątpliwości i frustracji związanych z niezdolnością działu informatycznego do usunięcia nigdy niekończących się problemów ...

Get Złożone zagadnienia architektury oprogramowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.