O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Teoria

„Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy:

  • Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia.

  • Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.

  • Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia.

  • Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej”.

Manifest Agile, tłumaczenie za pl.wikipedia.org

Agile w Big Data

Agile w Big Data to zwinna metodologia wytwarzania oprogramowania, pozwalająca ogarnąć nieprzewidywalne aspekty dziedziny tworzenia aplikacji analitycznych z danych gromadzonych w dużej skali. To podręcznik pracy z Hadoopem jako narzędziem pozwalającym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required