Rozdział 7. Triki dla twórców programów: Sposoby 60. – 69.

Zakończyć z powodzeniem pisanie programu a czerpać z tego radość to dwie różne rzeczy. Czy na pewno wiemy, co nasz kod robi? Czy rzuciwszy okiem na fragment napisanego kodu, będziemy wiedzieć, skąd pochodzi i co oznacza? Czy ufamy napisanemu przez nas kodowi? Czy ufamy naszym współpracownikom? Co możemy zrobić, by w sposób świadomy odzyskać kontrolę nad naszymi projektami?

Dla każdego oczywiste jest, że ograniczenie „oporów tarcia” związanych z pisaniem kodu znacznie upraszcza życie programisty. Co jednak z „oporami tarcia” związanymi z projektowaniem i dalszą obsługą kodu? Pomagają tu niewątpliwie dokładne testy i wprowadzenie standardów wspólnego pisania kodu. Oto kilka pomysłów, które ...

Get 100 sposobów na Perl now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.