Rozdział 5. Sposoby na wykresy: Sposoby 55. – 72.

Wykresy są najczęściej wykorzystywanym narzędziem Excela, dzięki któremu oprócz zwykłych obliczeń na arkuszu można umieszczać również graficzny obraz uzyskanych wyników. Możliwości wykresów dostępnych w Excelu niewątpliwie robią wrażenie, lecz stosunkowo często może zachodzić potrzeba wykraczania poza standardowe mechanizmy Kreatora wykresów — na przykład po to, by tworzyć wykresy reagujące na zmiany w ilości danych źródłowych lub po prostu w celu skorzystania nie tylko ze standardowych opcji Excela, ale również z jego dodatkowych możliwości. Dzięki sposobom przedstawionym w tym rozdziale możliwe będzie osiągnięcie tych i innych celów.

Sposób 55. Wszystkie Wysuwanie części wykresu kołowego

Wykresy ...

Get 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.