Rozdział 5. Dane liczbowe: Sposoby 24. – 40.

Dzięki arytmetyce w języku SQL możemy zdziałać bardzo wiele. Język ten zawiera funkcje matematyczne znane z innych języków programowania oraz kilka dodatkowych, przydatnych w pracy z bazami danych. Daje nam do dyspozycji funkcje takie, jak ISNULL, COALESCE oraz NULLIF. Ułatwiają one przetwarzanie wartości NULL. Ponadto możemy również posłużyć się funkcjami agregującymi, takimi jak COUNT, SUM, MAX, MIN oraz AVG. Są one wykorzystywane w kwerendach GROUP BY.

Sposób 24. Mnożenie wartości

image with no caption

Pewne operacje matematyczne, na przykład obliczanie odsetek składanych, wymagają mnożenia określonych wartości. Dlaczego ...

Get 100 sposobów na SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.