Rozdział 2. Obliczenia w kwerendach

Kwerendy mogą dostarczać ogromnych ilości informacji na temat danych. Możemy korzystać nie tylko z prostego zwracania zestawu rekordów spełniających określone kryteria, ale też z funkcji agregujących języka SQL, które pozwalają na dokonywanie podsumowań danych. Istnieją odpowiednie funkcje agregujące pozwalające na wyliczanie sum, wartości średnich, liczby rekordów, odszukiwanie najwyższej bądź najniższej wartości, obliczanie odchylenia standardowego grupy danych i wiele innych. Nie wszystkie wymienione funkcje zostaną omówione w recepturach w tym rozdziale, ale po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami korzystania z wybranych funkcji agregujących użytkownik będzie w stanie samodzielnie korzystać również z pozostałych. ...

Get Access. Analiza danych. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.