Rozdział 3. Kwerendy funkcjonalne

Kwerendy dzielimy na pasywne i funkcjonalne. Kwerendy pasywne, takie jak standardowe kwerendy wybierające, zwracają zestawy rekordów spełniających kryteria wyszukiwania, ale w żaden sposób nie modyfikują danych (kwerendy pasywne nie modyfikują danych w tabelach źródłowych ani nie przechowują zwracanych rekordów dłużej niż dana kwerenda jest aktywna).

Kwerendy aktywne mogą modyfikować dane źródłowe, a zestawy rekordów zwracanych przez takie kwerendy mogą być dostępne w nieskończoność. Na przykład kwerenda usuwająca, jak sama nazwa wskazuje, usuwa rekordy z tabel źródłowych bazy danych — jest to procedura całkowicie niszcząca dane. Jeżeli takie usunięte informacje nie zostały wcześniej zapisane w kopii bezpieczeństwa, ...

Get Access. Analiza danych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.