O'Reilly logo

Access. Analiza danych. Receptury by Wayne S. Freeze, Ken Bluttman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Zarządzanie tabelami, polami, indeksami i kwerendami

Tabele są wykorzystywane do przechowywania danych, indeksy do porządkowania danych, a kwerendy do ich przetwarzania. W idealnym świecie rola dewelopera kończy się w momencie przekazania gotowej bazy danych do produkcji.

Niestety, nie jest to typowy scenariusz. W miarę upływu czasu pojawiają się nowe wymagania i żądania modyfikacji. Okazuje się, że trzeba zmienić struktury tabel, trzeba utworzyć nowe indeksy albo pojawia się potrzeba dodania nowych kwerend. Receptury omawiane w tym rozdziale pokazują, w jaki sposób radzić sobie z takimi zadaniami programowo. Użytkownicy, którzy już wcześniej pracowali z bazą danych Access, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak nużący może być proces ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required