O'Reilly logo

Access. Analiza danych. Receptury by Wayne S. Freeze, Ken Bluttman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Przetwarzanie ciągów znaków

Dane tekstowe mogą zawierać o wiele więcej znaków, nie tylko litery alfabetu. Cyfry również mogą być traktowane jak tekst, a co więcej, istnieje wiele innych znaków, które nie są ani literami, ani cyframi, a mimo to są niezmiernie istotne przy przetwarzaniu danych tekstowych. Wystarczy tutaj wspomnieć znaki tabulacji, znaki powrotu karetki, spacje i wiele innych symboli wykorzystywanych w codziennej pracy (znaki reprezentujące miejsca dzielenia wyrazów, symbole walut i wiele innych). Takie symbole muszą być tak samo łatwo dostępne, jak wszystkie inne litery i cyfry.

W tym rozdziale przedstawiamy receptury ilustrujące sposoby wyszukiwania określonych ciągów znaków wewnątrz innych ciągów alfanumerycznych, metody ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required