O'Reilly logo

Access. Analiza danych. Receptury by Wayne S. Freeze, Ken Bluttman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Import i eksport danych

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, że dane będące przedmiotem analizy przechowywane są w innym systemie niż używany do przetwarzania danych. Oznacza to, że jeżeli chcemy korzystać z bazy danych Access, bardzo często będziemy zmuszeni importować do niej dane z innych aplikacji. Analogicznie, jeżeli do przetwarzania danych chcemy używać innych aplikacji, dane z bazy danych Access będą musiały być odpowiednio wyeksportowane. Takie zadania mogą być zrealizowane na kilka różnych sposobów.

W tym rozdziale wyjaśnimy, w jaki sposób importować i eksportować dane przy użyciu narzędzi bazy danych Access, jak tworzyć podprogramy pozwalające na zapisywanie i odczytywanie danych oraz jak przetwarzać dane zapisane w formacie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required