Rozdział 10. Obliczenia statystyczne

Nie można napisać książki na temat analizy danych i jednocześnie nie poruszyć zagadnień związanych ze statystyką — przecież statystyka jest nauką właśnie na temat gromadzenia i analizy danych. Jeżeli połączymy statystykę z teorią prawdopodobieństwa, możemy z dobrymi rezultatami wykorzystywać ją do prognozowania przebiegu zdarzeń w przyszłości.

Access jest dobrym narzędziem do gromadzenia danych, a dodatkowo posiada całkiem sporo mechanizmów wspomagających analizę zgromadzonych danych. W tym rozdziale wyjaśnimy, jak przy użyciu funkcji agregujących obliczać statystyki danych oraz jak tworzyć własne narzędzia do analizy danych. Dodatkowo omówimy również metody tworzenia kilku użytecznych typów wykresów, które ...

Get Access. Analiza danych. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.