O'Reilly logo

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy by Dragos Georgita, Kevin Hoyt, Daniel Dura, Mike Chambers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR

W tym rozdziale wyjaśnimy, jak zacząć tworzenie aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem HTML-a i JavaScriptu. Omówimy:

  • instalację Adobe AIR;

  • konfigurowanie Adobe AIR SDK i narzędzia wiersza poleceń;

  • tworzenie pierwszej aplikacji AIR;

  • testowanie aplikacji AIR;

  • podpisywanie, pakowanie i wdrażanie aplikacji AIR.

Pod koniec tego rozdziału czytelnicy będą dysponowali prawidłowo skonfigurowanym środowiskiem do tworzenia aplikacji AIR. Będą też wiedzieli, jak buduje się, testuje i wdraża aplikacje Adobe AIR.

Co jest potrzebne do tworzenia aplikacji Adobe AIR?

Aby przystąpić do tworzenia aplikacji AIR, trzeba dysponować kilkoma elementami.

Środowisko uruchomieniowe Adobe AIR

Środowisko uruchomieniowe Adobe AIR jest potrzebne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required