Ocena zwinności zespołu

Załóżmy, że zespół stosuje XP od kilku miesięcy. Skąd wiadomo, że robi to prawidłowo? Ostateczną miarą jest sukces projektu, jednak grupa może chcieć sprawdzić i ocenić także poziom stosowania XP.

Aby w tym pomóc, przygotowałem zestaw pytań, który koncentruje się na pięciu ważnych aspektach programowania zwinnego. To narzędzie bada raczej efekty pracy niż specyficzne praktyki, dlatego można uzyskać dobry wynik nawet po dostosowaniu XP do konkretnej sytuacji. Jeśli zespół jeszcze w ogóle nie stosuje XP, także może użyć tego zestawu do oceny obecnie używanego podejścia.

Przedstawiony zestaw pytań uwzględnia typowe źródła zagrożenia. Cel to osiągnięcie maksymalnego wyniku w każdej kategorii, co jest możliwe dla doświadczonych ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.