O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wspólny język

Rozumiemy się wzajemnie.

Warto wykonać proste ćwiczenie i spróbować opisać logikę biznesową obecnie rozwijanego systemu ekspertowi z dziedziny, który nie jest programistą. Czy możliwe jest wyjaśnienie działania systemu w słowach zrozumiałych dla eksperta z dziedziny? Czy można uniknąć żargonu programistycznego, na przykład nazw wzorców projektowych lub stylów pisania kodu? Czy ekspert z dziedziny potrafi wykryć problemy w logice biznesowej?

Jeśli nie, trzeba zastosować wspólny język.

Problem wiedzy z dziedziny

Jedna z trudności w profesjonalnym rozwoju oprogramowania polega na tym, że programiści nie zawsze są ekspertami w dziedzinie, na której potrzeby rozwijają program. Pomagałem między innymi w pisaniu oprogramowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required