O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Udostępnianie

Jaka jest wartość kodu? Programiści stosujący zwinne podejście cenią „działające oprogramowanie bardziej niż wyczerpującą dokumentację”[25]. Czy to oznacza, że dokumentacja wymagań jest bezwartościowa? Czy wynika z tego, że nieukończony kod nie jest cenny?

Kod, podobnie jak skała na wierzchołku wzgórza, ma potencjał. W przypadku skały jest to potencjalna energia, a w przypadku kodu — potencjalna wartość. Wykorzystanie tego potencjału wymaga impulsu. Skałę trzeba spuścić po stoku, aby zyskała energię kinetyczną. Oprogramowanie trzeba udostępnić w środowisku produkcyjnym, aby zyskało wartość.

Łatwo ustalić ilość energii potrzebną do poruszenia skały. Jeśli kamień jest duży, trzeba pchnąć go mocno. Jeśli mały — lżej. Rozwój ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required