„W pełni gotowe”

Skończyliśmy, kiedy gotowy jest kod w wersji produkcyjnej.

„Hej, Eliza!” — Rebeka wetknęła głowę do biura Elizy. „Czy skończyłaś już tę nową funkcję?”.

Eliza skinęła głową. „Poczekaj sekundkę” — powiedziała, nie przerywając pisania. Rytm wciśnięć klawiszy przyspieszył, a następnie nagle się urwał. „Gotowe!” — Eliza obróciła się, aby spojrzeć na Rebekę. „Zajęło mi to tylko pół dnia”.

„Nieźle, to robi wrażenie” — stwierdziła Rebeka. „Zakładaliśmy, że zajmie to przynajmniej dzień, a może nawet dwa. Mogę rzucić okiem na program?”.

„Raczej nie” — odpowiedziała Eliza. „Jeszcze nie zintegrowałam nowego kodu”.

„W porządku” — powiedziała Rebeka. „Jednak kiedy to zrobisz, pozwolisz mi na to spojrzeć, prawda? Nie mogę się doczekać, ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.