Kontrola wersji

Przechowujemy wszystkie materiały dotyczące projektu w jednym, wiarygodnym miejscu.

Aby możliwa była praca zespołowa, niezbędny jest sposób na koordynację kodu źródłowego, testów i innych ważnych materiałów projektowych. System kontroli wersji to główne repozytorium, które pomaga koordynować zmiany wprowadzane w plikach, a jednocześnie udostępnia historię zmian.

W projekcie bez kontroli wersji fragmenty kodu mogą być rozproszone po komputerach programistów, napędach sieciowych, a nawet nośnikach przenośnych. Proces kompilacji obejmuje wtedy żmudne poszukiwania najnowszych wersji plików i próby umieszczenia ich w odpowiednim miejscu, a powodzenie jest możliwe dopiero po zaaplikowaniu sobie solidnej dawki kofeiny, ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.