Dziesięciominutowa kompilacja

Eliminujemy problemy związane z kompilacją i konfiguracją.

Oto ideał, do którego należy dążyć. Wyobraźmy sobie, że zespół właśnie zatrudnił nowego programistę. Lider prowadzi go do lśniącego nowego komputera, który właśnie dodano do otwartego pomieszczenia roboczego.

„Odkryliśmy, że przechowywanie całego kodu w systemie kontroli wersji i używanie wysokiej jakości automatycznej kompilacji znacznie przyspiesza naszą pracę” — mówi lider. „Chodź, pokażę ci to. Ten komputer jest nowy, dlatego na razie nie ma na nim żadnych naszych narzędzi”.

Lider z nowym programistą siedzą obok siebie. „W porządku, pobierzmy drzewo kodu źródłowego”. Lider przeprowadza programistę przez proces i rozpoczyna się pobieranie ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.