Wizja

Wiemy, dlaczego nasza praca jest ważna i jak odnieść sukces.

Wizja. Spośród pojęć ze słownictwa korporacyjnego chyba żadne inne słowo nie jest tak częstym przedmiotem żartów. Przywodzi ono na myśl przemowy, w których przedstawiciel korporacji chce się wszystkim przypodobać: „Naszą wizją jest służba klientom przy jednoczesnej maksymalizacji zysków udziałowców i pielęgnacji wartości rodzinnych wśród naszych pracowników”. Bla, bla, bla. Pozbawione treści nonsensy.

Bez obaw — nie tym zajmują się zespoły w XP.

Wizja produktu

Przed uruchomieniem projektu ktoś w firmie musi wpaść na pomysł. Załóżmy, że jest to osoba z firmy Wizel-Frobic[40]. „Hej!” — mówi ta osoba, zrywając się z łóżka. „Moglibyśmy frobicować wizle ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.